Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:

„GDPR”), a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů je Zuzana Šounová, V Chaloupkách 58, 267 24 Neumětely.

Kontaktní e-mail: chcivyfotit@zuzanasounova.cz

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů mých klientů, kteří mě prostřednictvím webových stránek kontaktují (dále jen „zákazník“).

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, siťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytl/a nebo osobní údaje, které jsem získala na základě Vaší objednávky a jsou pro její zpracování nezbytné.

Pro optimalizaci stránek využívám Cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených stránkách a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a nastavení v prohlížeči s používáním příslušných Cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získávám statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek, vše probíhá zcela anonymně. Na jejich základě je pak možné lépe přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů automatizované a není možné propojit dle Cookies uživatele.

Pro zajištění zákaznické podpory využívám údaje o Vašem jméně, e-mailu a telefonu.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR ve spojeni s § 7, odst. 2, Zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy.

Uchování osobních údajů:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva: Za podmínek stanovených v GDPR máte:

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby v nezbytné míře. Všechny tyto o jakožto i správce jsou povinni a budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnost opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá skončení závazkových vztahů.

Podmínky jsem oprávněna kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, kde budou kdykoli k dispozici.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 8. 2. 2023.